Impact en relevantie

Het LegumeGap project heeft tot doel bij te dragen aan het verhogen van de productiviteit en duurzaamheid van landbouwsystemen door het belang en de potentiële bijdrage te identificeren van nieuwe cultivars, optimale beheerspraktijken en de kennis van boeren voor het stimuleren van de teelt van soja- en veldbonen. Beide peulvruchtsoorten worden gekenmerkt door een toenemende populariteit, een grote aanpasbaarheid en de hoge eiwitconcentratie in de zaden. Daarom hebben ze grote potentie om voedingsstofrijk voedsel te produceren en zowel het efficiënte gebruik van grondstoffen als duurzame intensivering te bevorderen.

De impact van het project als geheel is de aanzienlijke toename van het potentieel van eiwitproductie uit veld- en sojabonen in Europa. Dit komt de belanghebbenden ten goede door:

  • boeren in staat te stellen om deze gewassen efficiënter te verbouwen met een minimum aan variabiliteit tussen opeenvolgende opbrengsten, en als gevolg daarvan de stabiliteit van hun inkomsten te verbeteren;
  • voorlichtingsdiensten en landbouwadviseurs te informeren over veelbelovende managementpraktijken en regionale geschiktheid van veld- en sojabonen, waardoor de kwaliteit van hun diensten wordt verbeterd;
  • de veredelings- en zaadindustrie te informeren over kiemplasma en cultivarkenmerken, met name bronnen van biotische en abiotische stressresistentie, waardoor hun onderzoeksinspanningen worden ondersteund;
  • academische doelgroepen en studenten verschillende methodologische benaderingen, hun onderlinge verbanden en synergetisch gegenereerde resultaten te demonstreren, waardoor interdisciplinair systeemgericht onderzoek en onderwijs worden bevorderd;
  • ondersteuning te bieden aan beleidsmakers op regionaal, nationaal en EU-niveau door inzicht te genereren in kansen, beperkingen en afwegingen van de productie van peulvruchten in doelregio’s en in de EU als geheel, waarbij de relevantie van beleidsinstrumenten voor ondersteuning van de productie van peulvruchten wordt geëvalueerd;
  • milieu-ngo’s te voorzien van informatie over lokale en internationale milieuvoordelen van de productie van peulvruchten, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit en aantasting van het land, en bijgevolg hun bijbehorende actiegebieden te ondersteunen;
  • voor eindgebruikers, de levensmiddelenindustrie en de EU-burger in het algemeen de veiligheid van de eiwitvoorziening te vergroten, waardoor de blootstelling aan intercontinentale onzekerheden van prijs en aanbod wordt verminderd.